Ken Inoue

Back to teams

Pilot Info

Alias Ken Inoue
Origin China
Team China Dragon
Follow Ken Inoue:
Ken Inoue

Drone Setup

Coming soon

TEAM MATES

Qiang Long
Bo Chen
Sha Haihong
Ronnie Chow