Qiang Long

Pilot Info

Alias Johnson
Origin China
Team Breitling China Dragons
Follow Qiang Long:
Qiang Long

Drone Setup

Coming soon

Team Mates

Bo Chen
Hom Sha
Ken Inoue
Ronnie Chow